Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

У Центру за нематеријално културно наслеђе обављају  се послови у складу са усвојеном Конвенцијом о заштити нематеријалног културног наслеђа УНЕСКО- а. („Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 1/10 од  21. маја. 2010. године):

 • У Центру се врши спровођење стратегије очувања нематеријалног културног наслеђа Републике Србије коју усваја и разрађује Национални комитет за нематеријално културно наслеђе;
 • У Центру се спроводе активности на истраживању, прикупљању, документовању, очувању и презентацији елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије;
 • Центар иницира активности региналних координатора на очувању и заштити нематеријалног културног наслеђа;
 • У Центру се прикупљају и чувају предлози за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике, врши основна селекција и стручна обрада кандидованих предлога за нематеријално културно добро и врши упис у Национални регистар;
 • У Центру се води и чува Национални регистар, као и целокупна документација о нематеријалном културном добру, у електронском, папирном, видео и аудио облику;
 • У Центру се обрађује и чува досије нематеријалног културног наслеђа Републике Србије за Реперезентативну Листу и Листу за хитно очување угрожене нематеријалне културне баштине УНЕСКО-а;
 • Центар координира и ради на успостављању сарадње између заједница, група, појединаца, експерата, стручних центара и истраживачких института;
 • Центар се бави орагнизацијом стручних конференција и едукацијом из области очувања и заштите нематеријалног културног наслеђа и сарађује са регионалним координаторима, научним и културним установама, невладиним организацијама и локалним заједницама;
 • Центар предузима неопходне мере за упознавање заједница, група и појединаца са значајем и вредношћу њиховог нематеријалног културног наслеђа, као и са вредношћу и циљевима Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа;
 • Центар предлаже, подстиче и прати спровођење мера заштите и очувања регистрованог нематеријалног културног наслеђа;
 • Центар се бави публиковањем, приказивањем и презентовањем резултата истраживања из области заштите нематеријалног културног наслеђа;
 • Центар остварује сарадњу са другим националним, регионалним и другим организацијама из области заштите нематеријалног културног наслеђа;
 • Центар предлаже и координира националне програме, пројекте и активности за заштиту и очување нематеријалног културног наслеђа;
 • У Центру се врши координација регионалних и међународних програма и умрежавање са постојећим регионалним и међународним структурама.

Адреса:

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије
Етнографски музеј у Београду 
Студентски трг 13
11000 Београд
Србија