Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе усваја и разрађује стратегију очувања нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, учествује у усклађивању националног законодавства у циљу укључивања нематеријалног културног наслеђа и усваја предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.
Задатак националног комитета је и да прати спровођење UNESKO-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и израђује годишњи извештај Комитету UNESKO-а о имплементацији Конвенције, као и да усваја и надзире национални систем за имплементирање програма УНЕСКО „Живи чувари баштине“.
Праћење израде и реализације пројеката, елабората, студија из области заштите нематеријалног културног наслеђа такође спада у делокруг рада овог тела.

На осноцву Решења министра културе (119-01-207/2016) од 11. октобра 2016. године, о образовању Националног комитета за нематеријално културно наслеђе,  комитет чине:

 • Председник: проф. др Данијел Синани, антрополог, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за етнологију и антрологију;
 • Чланови:
  • др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог, научни сарадик Музиколошког института САНУ; 
  • проф. др Александар Милановић, ванредни професор на Филолошком факултету у Београду;
  • проф др. Љиљана Гавриловић, етнолог - антрополог, научни саветник Етнографског института САНУ и професор на Одељењу за етнологију и антрпологију Филозофског факултета у Београду;
  • др Биљана Ђорђевић, археолог, музејски саветник у Народном музеју у Београду;
  • Владан Радовановић, историчар уметности и теолог, управник Музеја Српске православне цркве;
  • мр Мила Карас, биолог, музејски саветник у пензији;
  • Оливера Игњатовић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања
  • Данијела Филиповић, кустос, Центар за нематеријално културно наслеђе Етнографског музеја

Секретар: Невенка Михајловић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.

Адреса:

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе
Министарство културе и информисања
Влајковићева 3
11 000 Београд