Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године. Полазна основа активности Центра је УНЕСКО-ва Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа усвојена 2003. године. (Народна скупштина Републике Србије ратификовала је Конвенцију у мају 2010. године).

Традицијске и локалне културе су, у времену изузетно динамичних друштвених и економских промена у свету, изложене нестанку или трансформацији до непрепознатљивости изворних мотива. Управо из тог разлога задатак Центра је истраживање, пописивање, обрада, чување и презентација нематеријалног културног наслеђа на територији Републике Србије, али уједно и помоћ локалним заједницама у препознавању, вредновању, практиковању и преношењу сопственог културног наслеђа наредним генерацијама. Циљ Центра је постизање бољег статуса и укључивање нематеријалног културног наслеђа кaо значајног ресурса у оквиру пројекта из области друштвеног и економског развоја. У сврху ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа Центар спроводи широку едукацију и сарађује с другим установама, удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

Вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику једна је од најважнијих активности Центра за нематеријално културно наслеђе.

Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, у овом тренутку, садржи 49 елеменaта уписаних на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Србије на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе. 

Упис на Листу нематеријалног културног наслеђа

Предлог за упис у листе нематеријалног културног наслеђа могу да поднесу: локална заједница, институција, одговарајућа невладина организација или појединац који је у могућности да предлог документује одговарајућом пропратном документацијом.

Предлог би требало да садржи попуњен образац, мишљење стручне институције (музеј, архив, завод, институт) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа, сагласност носилаца елемента, фотографије и аудио и видео материјале.

Оверен образац са приложеним стручним мишљењем и сагласностима носилаца елемента, предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију који вршe основну евиденцију кандидатура и прослеђују их Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Републике Србије сваке године утврђује рокове за подношење захтева за упис на листе нематеријалног културног наслеђа.