Упис у Национални регистар

Предлог за упис у Листу нематеријалног културног наслеђа, уз одговарајућу пропратну документацију, могу да поднесу појединац, локална заједница, одговарајућа невладина организација или надлежна институција.

Сваки предлог мора да садржи прецизне податке о предлагачу/предлагачима (одговорна особа, конткат адреса, број телефон, е-маил адреса). Уколико је предлагач појединац, неопходно је навести податке о релевантној институцији која ће бити задужена за очување елемента. 

Документација за упис елемента на Листу нематеријалног културног наслеђа садржи:

  1. Образац, попуњен у складу са инструкцијама;
  2. Мишљење стручне институције (музеј, завод, архив) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа о значају предложеног елемента нематеријалног културног наслеђа
  3. Писма сагласности - најмање 5 писaма сагласности којима ће бити образложен предлог и значај очувања елемента, као и активности које томе доприносе. Писма сагласности могу упутити носилац елемента, надлежна институција, релевантна организација (НВО, удружење, туристичка организација и сл), јединица месне или локалне самоуправе;
  4. Фотографије – најмање 5 фотографија у високој резолуцији (најмање 1800 пиксела или 15 x 20 cm у резолуцији од најмање 300 дпи)
  5. Видео материјал у трајању најмање 5 минута

Поступак предлагања

Припремљену документацију предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију, који врше основну евиденцију кандидатура, дају смернице за допуну и инструкције за комплетирање номинацијског досијеа, према утврђеним критеријумима.

Припремљену номинацију регионални координатори достављају Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду који врши даљу селекцију и стручну обраду. Непотпуне или неадекватно обрађене предлоге Центар враћа предлагачу на дораду.

Центар, уз писмено образложење, обрађене кандидатуре доставља Комисији за упис елемената на стручну евалуацију. Комисија доноси закључак о сваком појединачном предлогу за упис у Национални регистар и упућује га Националном комитету за нематеријално културно наслеђе, који доноси коначну одлуку о упису. Одлука Комитета има обавезујући  карактер и с њом се закључује процедура уписа или одбијања уписа у одговарајућу листу нематеријалног културног наслеђа.

Комплетна документација о кандидованом нематеријалном културном добру трајно се чува у Центру у складу са важећом законском регулативом и чини базу података о нематеријалном културном наслеђу у Републици Србији.