Упис у Национални регистар

Предлог за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, уз одговарајућу пропратну документацију, могу да поднесу појединац, локална заједница, одговарајућа невладина организација или надлежна институција.

Сваки предлог мора да садржи прецизне податке о предлагачу/предлагачима (одговорна особа, контакт адреса, број телефон, е-маил адреса). Уколико је предлагач појединац, неопходно је навести податке о релевантној институцији која ће бити задужена за очување елемента. 

Документација за упис елемента у Национални регистар садржи: 

  1. Образац, попуњен у складу са инструкцијама;
  2. Мишљење стручне институције (музеј, завод, архив) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа о значају предложеног елемента нематеријалног културног наслеђа;
  3. Писма сагласности: најмање 5 писaма сагласности којима ће бити образложен предлог и значај очувања елемента, као и активности које томе доприносе. Писма сагласности могу упутити носилац елемента, надлежна институција, релевантна организација (НВО, удружење, туристичка организација и сл), јединица месне или локалне самоуправе;
  4. Фотографије: најмање 5 фотографија у високој резолуцији (најмање 1800 пиксела или 15 x 20 cm у резолуцији од најмање 300 dpi);
  5. Видео-материјал у трајању најмање 5 минута.

 

Поступак предлагања и редослед активности:

Припрема и подношење предлога за упис

Припремљену документацију предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију, који врше основну евиденцију кандидатура, дају смернице за допуну и инструкције за комплетирање номинацијског досијеа, према утврђеним критеријумима.

Комплетан предлог за упис са адекватном и потпуном документацијом у папирном, електронском, аудио и видео-облику, доставља се Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду до 30. јуна текуће године.

Оцена предлога и доношење одлуке о упису

Центар за нематеријално културно наслеђе врши стручну обраду достављеног материјала и обрађене предлоге за упис упућује Комисији за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа. Комисија врши даљу валоризацију предлога и доноси закључак о сваком појединачном предлогу за упис и упућује га Националном комитету за нематеријално културно наслеђе, који доноси одлуку о упису у Национални регистар.

Комплетна документација о предлогу за упис чува се трајно у Центру за нематеријално културно наслеђе, у складу са важећом законском регулативом, и чини базу података о нематеријалном културном наслеђу у Републици Србији.