Грокталица

Кратак опис: 

Вештина извођења грокталица, односно розгалица, потресалица, подразумева специфичан начин певања уз потресања гласа који се звучно запажа као изразитији вибрато. Грокталице се певају једногласно – солистички или у групи од неколико извођача истог пола. Групно извиђење грокталица подразумева двоје солиста од којих један започиње песму, позива, речитативним излагањем, а други наставља и грокти уз пратњу групе која обично пева континуирану бордунску пратњу. "Гроктање" се интерпретира на дугом и отегнутом слогу ОЈ. Вештином гроктања се изводе најчешће славске, сватовске, вучарске, љубавне и друге песме чији стихови формирају римоване десетерачке дистихе. Посебну форму грокталица представља јањско певање које се изводе искључиво три певачице и његова специфичност се огледа у томе да се горктање јавља у вокланим деоницама солисткиње.

Извoђeњa грoктaлицa и рoзгaлицa, као део извођачких уметности и усмених традиција, чувajу лoкaлнe зajeдницe српскoг стaнoвништвa кoje су у прoшлoм вeку (нaкoн Првoг и Другoг свeтскoг рaтa) нaсeлилe Вojвoдину из динaрских oблaсти (Дaлмaциja, Ликa, Кoрдун, Бoсaнскa Крajинa), као и знaчajaн брoj дoсeљeникa (миграната) сa динaрских прoстoрa који се нaсeлиo у Вojвoдину и Бeoгрaд деведесетих година XX вeкa.

Етнографска област или регион: 
Војводина, Београд
Назив институције: 
Назив: 
МШ "Мокрањац" - Одељење за етномузикологију
Адреса: 
Дечанска 6, 11000 Београд
Контакт: 
011/324-35-38
Назив организације / групе: 
Назив: 
Певачка група "Звуци Крајине"
Адреса: 
Банатско Велико Село
Назив: 
Певачка група "Сана"
Адреса: 
Стара Пазова
Фотографски материјал: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
12.01.2016.
Прилог: 
Инвентарни број: 
13
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012