Очување нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији

Нeмaтeриjaлнo културно нaслeђe можемо препознати кроз праксе, приказе, изразе, знања, вештине, инструменте, који су део савременог живота једне заједнице, а као обележје идентитета те заједнице, преносе се међу њеним члановима с генерације на генерацију, пружајући им осећај припадности.

Систем очувања „живог наслеђа“ успостављен Унесковом Конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа из 2003. године, препознаје улогу носилаца наслеђа и локалних заједница у очувању сопственог наслеђа, указујући на неопходност заједничког деловања институција, стручних тела и шире јавности за његово очување.

Усвајањем Закона о потврђивању Конвенције у мају 2010. године, Република Србија је започела њену имплементацију  формирањем мреже стручних тела и усвајањем прописа који обезбеђују заштиту нематеријалног културног наслеђа на својој територији.

Национални комитет за заштиту нематеријалног културног наслеђа, формиран је 2012. године, као стручно тело Министарства културе и информисања, а међу основним задацима Комитета је усвајање предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, као и предлога којима Србије кандидује елементе за упис на листе Унеска. Комисија за упис елемената у Национални регистар задужена је за оцењивање предлога за упис у Национални регистар наслеђа и њихово прослеђивање Националном комитету за нематеријално културно наслеђе.

За поступак идентификовања, предлагања и праћења елемената значајна је активност регионалних координатора, који су задужени за Војводину, Београд, централну, западну, источну и јужну Србију и за Косово и Метохију. Регионални координатори спроводе активности на проналажењу и идентификацији елемената нематеријалног културног наслеђа и помажу успостављању сарадње између заједница, група, појединаца, експерата, музеја, стручних центара и истраживачких института у циљу прикупљања, документовања, архивирања и чувања података о наслеђу.

Посебно значајан део система заштите нематеријалног културног наслеђа у Србији, чини Центар за нематеријално културно наслеђе који је у јуну 2012. године формиран у Етнографском музеју у Београду. Вођење Националног регистра нематеријалног културног наслеђа један је од најважнијих задатака Центра, а међу важна задужења Центра спадају и вођење документације о елементима НКН-а, њихова промоција и презентација, као и израда номинација за уписе елемената из Србије на листе Унеска

Фотографија: Brand Master studio