Десет година примене Конвенције о очувању НКН у Републици Србији

Усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у мају 2010. године, Република Србије је постала једна од земаља потписница Унескове Конвенције из 2003. гoдинe која има за циљ oчувaњe нематеријалног културног наслеђа нa лoкaлнoм, нaциoнaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу.

У циљу остваривању Конвенцијом дефинисаних оквира заштите нематеријалног културног наслеђа, Министарство културе и информисања Републике Србије, као надлежно за њену примену, започело је успостављање система који омогућава очување и наставак преношења тзв. живог наслеђа, кроз сарадњу институција, професионалаца, локалних заједница и носилаца нематеријалног културног наслеђа.

Формирањем мреже стручних и саветодавних тела задужених за имплементацију Конвенције, као и успостављањем Националног регистара нематеријалног културног наслеђа 2012. године, у Центру за нематеријално културно наслеђе у Етнографском музеју, остварени су први и најзначајнији кораци у заштити нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији. Поред очувања нематеријалног наслеђа на националном нивоу, кроз уписе на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, на коју су да сада уписани породична слава (2014), традиционална игра коло (2017) и певање уз гусле (2018), остварена је и међународна видљивост нематеријалног културног наслеђа Србије.

Фотографије: Докумнетација Центра за НКН