Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије основан је у Етнографском музеју у Београду у јуну 2012. године као централно стручно тело задужено за очување нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији.

Основи задатак Центра је вођење Националног регистра нематеријалног културног наслеђа и целокупне документације о регистрованом нематеријалном културном наслеђу, као и основна селекција и стручна обрада предлога за упис у Национални регистар. У Центру се израђују и чувају досијеи елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије уписаног на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, Листу елемената са потребом хитне заштите или Регистар добрих пракси.  

Законом о културном наслеђу (члан 90) утврђено је да Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, као поверени посао, обавља следеће послове централне установе заштите:

  • -  вођење централног регистра нематеријалног културног наслеђа;
  • - учествује у изради Програма развоја заштите и очувања културног наслеђа у Републици Србији;
  • - стара се о усклађивању стандарда поступања домаћих установа заштите са међународно признатим стручним стандардима;
  • - израђују номинационе досијее за упис културног наслеђа на Унескове листе;
  • - утврђује јединствене полазне основе за израду плана дигитализације и електронске обраде културног наслеђа;
  • - доноси стручна упутства за установе заштите у Републици Србији;
  • - стара се о уједначавању праксе установа заштите приликом примене међународних конвенција у области заштите и очувања културног наслеђа, у складу са законом.

Такође, Законом о музејској делатности (члан 40) прописано је да Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, као поверени посао, води Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, учествује у изради стратегије развоја установа заштите културних добара у Републици Србији; стара се о усклађивању међународних стручних стандарда у области музејске делатности у сарадњи са матичним музејима; доноси стручна упутства за музеје у Републици Србији.

Међу важне задатке Центра спада и координиција и успостављање сарадње између заједница, група, појединаца, експерата, образовних и научно-истраживачких институција. Центар спроводи активности на истраживању, прикупљању, документовању, очувању и презентацији елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије, иницира активности регионалних координатора на очувању и заштити нематеријалног културног наслеђа.

Такође, Центар се бави и организацијом стручних конференција и едукацијом из области очувања нематеријалног културног наслеђа и сарађује са регионалним координаторима, научним и културним установама, невладиним организацијама и локалним заједницама у остваривању програма очувања нематеријалног културног наслеђа. 

Адреса:

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Етнографски музеј у Београду 

Студентски трг 13
11000 Београд
Србија