Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године, а полазну основу његовог деловања чини Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године. 

Центар је задужен за прикупљање, документовање, истраживање и презентацију елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије, а у остваривању ових задатака сарађује с другим установама, удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству. Посебно значајан сегмент рада Центра, чини сарадња са носиоцима наслеђа и локалним заједницама, на подизању свести о значају очувања овог дела наслеђа, његовом препознавању, практиковању и преношењу на следеће генерације.    

Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, Законом о музејској делатности (2021) и Законом о културном наслеђу (2021), поверени су послови централне установе за очување нематеријалног културног наслеђа, који се односе на вођење регистра нематеријалног културног наслеђа, учешћа у изради Програма развоја заштите и очувања културног наслеђа у Републици Србији и израде стратегије развоја установа заштите, старања о усклађивању стандарда поступања домаћих установа заштите са међународно признатим стручним стандардима, као и израде номинационих досијеа за упис културног наслеђа на Унескове листе. Део поверених послова је и утврђивање јединствене полазне основе за израду плана дигитализације и електронске обраде културног наслеђа, као и доношење стручних упутства за установе заштите у Републици Србији и старање о уједначавању праксе установа заштите приликом примене међународних конвенција у области заштите и очувања културног наслеђа.

Вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику један је од најважнијих задатака Центра за нематеријално културно наслеђе.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, у овом тренутку, садржи 57 елеменатa уписаних на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Србије на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе. 

Предлог за упис елемената у Национални регистар могу да поднесу локална заједница, институција, одговарајућа невладина организација или појединац који је у могућности да предлог документује одговарајућом пропратном документацијом.

Предлог садржи попуњен образац, мишљење стручне институције (музеј, архив, завод, институт) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа, сагласност носилаца елемента, фотографије и аудио и видео материјале.

Образац са приложеним стручним мишљењем и сагласностима носилаца елемента, предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију који вршe основну евиденцију предлогаа и прослеђују их Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју.