Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године, с циљем подизања свести о значају нематеријалног културног наслеђа, подстицања стручне јавности и локалних заједница на деловање у очувању живог наслеђа.   

Активности

Центар је задужен за прикупљање, документовање, истраживање и презентацију елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије, а у остваривању ових задатака сарађује с другим установама, удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству. Посебно значајан сегмент рада Центра, чини сарадња са носиоцима наслеђа и локалним заједницама, на подизању свести о значају очувања овог дела наслеђа, његовом препознавању, практиковању и преношењу на следеће генерације.    

Мисија

Полазну основу рада Центра чини Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године.

Законом о културном наслеђу (2021) и Законом о музејској делатности (2021) Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, поверени су послови централне установе за очување нематеријалног културног наслеђа који се односе на вођење регистра нематеријалног културног наслеђа, израду номинационих досијеа за упис нематеријалног културног наслеђа Србије на Унескове листе, као и учешће у изради Програма развоја заштите и очувања културног наслеђа у Републици Србији и израде стратегије развоја установа заштите. Међу повереним пословима је и старање о усклађивању стандарда поступања домаћих установа заштите са међународно признатим стручним стандардима, старање о уједначавању праксе установа заштите приликом примене међународних конвенција у области заштите и очувања културног наслеђа, утврђивање јединствене полазне основе за израду плана дигитализације и електронске обраде културног наслеђа, као и доношење стручних упутства за установе заштите у Републици Србији. 

Вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику један је од најважнијих задатака Центра за нематеријално културно наслеђе.

 

НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, у овом тренутку, садржи 63 елементa уписанa на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Србије на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе.

У њега су уписана традиционална занатска знања и вештине, друштвене праксе, обичаји и веровања, извођачке уметности - игре, песме, музика, које су заједнице у Србији сачувале до данашњих дана, препознајући их као део идентитета. 

Упис у Национални регистар

Предлог за упис елемената у Национални регистар могу да поднесу локална заједница, институција, одговарајућа невладина организација или појединац који је у могућности да предлог документује одговарајућом пропратном документацијом.

Предлог садржи попуњен образац, мишљење стручне институције (музеј, архив, завод, институт) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа, сагласност носилаца елемента, фотографије и аудио и видео материјале.

Образац са приложеним стручним мишљењем и сагласностима носилаца елемента, предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију који вршe основну евиденцију предлогаа и прослеђују их Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју.