Формиран Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

Национални комитет, као тело Министарства културе задужено за спровођење заштите нематеријалног културног наслеђа и Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа, форимиран је решењем министра културе 7. марта 2011. године.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе је формиран са задатком да усваја и разрађује стратегију очувања нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, учествује у усклађивању националног законодавства у циљу укључивања нематеријалног културног наслеђа и усваја предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, као и предлоге за номинацију нематеријалних културних добара на Унескову Репрезентативну Листу и Листу за хитно очување угрожене нематеријалне културне баштине. Задатак Националног комитета је и да прати спровођење Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и израђује годишњи извештај Комитету Унескоа о имплементацији Конвенције.

Решењем о образовању Националног комитета за председника је именована Душица Живковић, помоћник министра културе, етнолог музејски саветник, а за чланове: др Мирјана Детелић, професор светске књижевности, научни саветник Балканолошког института САНУ; др Љиљана Гавриловић, етнолог из Етнографског института САНУ; проф. др Оливера Васић, етнокореолог са Катедре за етномузикологију Факултета музичких уметности у Београду; др Данијел Синани, антрополог доцент на Одељењу за антрологију и етнологију Филозофског факултета у Београду; др Мила Поповић Живанчевић, археолог, директор Централног института за конзервацију у Београду; Бојана Андрић, драматург, уредник у РТС; мр Биљана Ђорђевић, археолог музејски саветник Народниог музеја у Београду; Владан Радовановић, историчар уметности, теолог, управник музеја Српске православне цркве, Мила Карас, музејски саветник Природњачког музеј у Београду; др Драгољуб Ацковић, етнолог, директор Музеја ромске културе у Београду.

Секретар Националног комитета је Оливера Игњатовић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе, a координатор Асја Драча Мунтеан, самостални саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе.

Национални комитет је саставни део националне мреже за заштиту нематеријалног културног наслеђа, коју још чине и Комисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду и седам регионалних координатора за заштиту нематеријалног културног наслеђа.